Funcions da Procura.

ÍNDICE:
 

 

1.DESCRIPCION DA FIGURA DO PROCURADOR.

O Procurador dos Tribunais é un profesional liberal e independente, licenciado en Dereito. 


A Lei de Axuizamento Civil 1/2000 na súa exposición de motivos sinala ao procurador como unha peza esencial no novo deseño do proceso, engadindo que se trata dun profesional con coñecementos técnicos sobre o mesmo, capacitado entre outras cousas, para recibir notificacións e levar a termo o traslado á parte contraria de moitos escritos e documentos. 

Así a súa misión esencial concrétase na representación das partes diante os Órganos Xurisdicionais, e no deber primordial de colaborar cos mesmos na nobre función pública de administrar xustiza. 

Así as responsabilidades de Procuradoría e Avogacía acentúanse no novo sistema procesual, de modo que se subliña a xustificación das súas respectivas funcións.
 
2.FUNCIÓNS DO PROCURADOR.
 
Exerce a representación nos procedementos xudiciais, ata nos que excepcionalmente non é preceptivo. 

Responsabilízase das costas que se producen no preito, excepto os honorarios dos avogados e os que corresponden aos peritos. 

Participa de forma activa en todos os actos e as dilixencias que desenvolven; fai falta significar que en moitos casos son os letrados que, cunhas instrucións de principio, deixan na confianza do procurador todos os trámites, e eles limítanse a intervir nos recursos, escritos ou actos esixidos para a contradición e a mesma lei. 

Isto fai que o procurador asuma e controle todas as actividades de proba, de execución, os embargos, os aseguramientos, os lanzamentos, as valoracións, as poxas, etc., sen contar o exercicio dos actos que conducen ao bo litixio, ou os de comunicación, dos cales responde persoalmente, tanto se dispón do fondo coma se non.
 
3.COMPROMISOS DOS PROCURADORES.
 
Tal como recóllese na exposición de motivos da LEC que o lexislador confía plenamente tanto nos procuradores como nos seus colexios para obter a tramitación dos procesos sen dilacións indebidas, establecendo con carácter exclusivo que a comunicación ás partes acudidas nun proceso efectúese a través destes profesionais e os servizos de notificacións destes colexios. 

Os procuradores non manteñen unha postura conformista no seu afán de colaborar na difícil tarefa de conseguir unha Administración de Xustiza rápida e eficiente, así entendemos, tal como foi recollido nos tres documentos considerados como alicerces fundamentais para a reforma da Xustiza no noso país (Libro branco da Xustiza do CGPJ, Lei de Axuizamento Civil e Pacto de Estado para a Reforma da Xustiza), que se han de potenciar as funcións do procurador, impulsando unha maior participación nos actos de comunicación, modernizando os sistemas de notificación a través de vía telemática.

Igualmente unha participación maior dos procuradores na actividade dirixida á obtención da proba documental necesaria para a solución dun litixio calquera, pode redundar nunha descarga de traballo para o órgano xurisdicional e sen dúbida en axilizar a súa tramitación.
 
4.ESTRUTURA DOS ORGANOS DE DIRECCION DE PROCÚRA.
 
Procúraa ten unha implantación en todo o Estado español e estrutúrase baixo uns órganos de dirección que son:

CONSELLO XERAL: Ten funcións superiores de representación, coordinación e execución dos Ilustres Colexios de procuradores dos Tribunais de España e, para todos os efectos, ten a condición de corporación de dereito público, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento das súas finalidades. 

5.OS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS DO CONSELLO XERAL SON: 

1) O Pleno: máximo órgano de representación e decisión, compóñeno:


Un Presidente Decano.
O Presidente da Mutualidad
Un Vicepresidente Decano. 
Un Secretario.
Un Tesoureiro. 
Un Vicesecretario
Un Vicetesorero
Todos os Decanos de Colexio de Procuradores de España
Conselleiros Honorarios (cando sexan expresamente convocados polo Presidente)

2) A Comisión Permanente: ten como función atender todos os temas de importancia para a profesión e para o propio Consello,

informando de todo iso ao Pleno para a súa ratificación:

O Presidente Decano
Un Vicepresidente 
O Secretario
Un Vicesecretario 
O Tesoureiro
Un Vicetesorero
Os Presidentes dos Consellos Superiores de todas as Comunidades Autónomas de España.

3) A Comisión Executiva: funcións de xestión do Consello, informando dos temas que o requiran á Comisión Permanente.

Está formada por:

O Presidente Decano
Un Vicepresidente 
O Secretario
Un Vicesecretario 
O Tesoureiro
Un Vicetesorero

Os CONSELLOS AUTONOMICOS: Órganos directivos formados polos colexios daquelas autonomías nas cales as correspondentes competencias foron transferidas. A súa constitución depende de cada comunidade (órganos directivos e lexislación). 

Os COLEXIOS: Son os que regulan o funcionamento da propia entidade e dos seus membros dentro dos seus territorios.

 
 
 
 
 

CONTACTO

 

 

CALLE BOLIVIA Nº 6, 2º

CODIGO POSTAL 15004

A CORUÑA.

 

TLF:  +34 981 160 090

 

FAx:  +34 981 160 091

 

Movil: +34 606 292 821

 

HORARIO:Lunes a Viernes de 8:00-15:00

 

​Facebook

  • w-facebook

© 2014-2020  Ilustre Colegio de Procuradores de  A Coruña.