Requisitos Colexiado

ÍNDICE:
 

1. INFORMACIÓN PREVIA.

2. CONDICIÓNS XERAIS PARA SER PROCURADOR.

3. REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE PROCURADOR DOS TRIBUNAIS NO MINISTERIO DE XUSTIZA.

4. REQUISITOS PARA INCORPORARSE COMO EXERCIENTE NO COLEXIO DE PROCURADORES DA CORUÑA.

5. REQUISITOS PARA INCORPORARSE COMO NON EXERCENTE NO COLEXIO DE PROCURADORES DA CORUÑA.

6. DESCARGA DE MODELOS DE SOLICITUDES E INSTANCIAS.

  
 
1. INFORMACIÓN PREVIA.
 
 

Para exercer a profesión de Procurador dos Tribunais é necesario colexiarse.

Para colexiarse no Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña é necesario solicitar na Secretaría do Colexio (*c/ Bolivia *nº 6, 2º) ou no portelo único da súa páxina web (www.procuradores-coruna.com) información sobre a tramitación dos expedientes de colexiarse.

Unha vez tramitado o expediente e acordada a colexiarse efectuarase a toma de posesión do caro mediante xuramento ou promesa ante o Excmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.


 
 
 
2. CONDICIÓNS XERAIS PARA SER PROCURADOR.
 
 

Artigo 8 Estatuto Xeral Procuradores Tribunais España:

* Ter nacionalidade española ou dalgúns dos Estados membros da Unión Europea ou dos Estados parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, sen prexuízo do disposto en Tratados ou Convenios internacionais salvo dispensa legal.
 
* Ser maior de idade e non estar incurso en causa de incapacidade.
 
* Estar en posesión do título de Licenciado en Dereito, ou dos títulos estranxeiros que, con arranxo á lexislación vixente, sexan homologados a aquel, así como os títulos obtidos nos Estados membros da Unión Europea que faculten para exercer neles Procúraa e que fosen recoñecidos en España de conformidade coas disposicións vixentes (1)
 
Desde o día 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o día 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais:
 
1.- Título de licenciado ou Grao en Dereito, expedido antes do día 31 de outubro de 2011.

2.- Documento da Universidade acreditando completar estudos de Dereito e de solicitar a expedición do título. 
  
Desde o día 1 de novembro de 2013:
 
Título profesional de Procurador dos Tribunais, obtido con arranxo ao *preceptuado na Lei 34/2006 do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais.
 
* Obter o título de procurador, que será expedido polo Ministerio de Xustiza,
previa acreditación dos requisitos establecidos neste Estatuto Xeral, de acordo coa Lei.
 
Desde o día 1 de novembro de 2013:
Título profesional de Procurador dos Tribunais, obtido con arranxo ao *preceptuado na Lei 34/2006 do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais:
 
(1)  Anulado por fallo de TS (Sala do contencioso-administrativo, Sección 1ª), sentenza de 17 xuño 2005. Con todo, a disposición final primeira da Lei 16/2006, do 26 de maio, pola que se regula o Estatuto do Membro Nacional de *Eurojust e as relacións con este órgano da Unión Europea modifica o apartado 1 do artigo 23 da Lei de Axuizamento Civil, que agora di así:


A comparecencia en xuízo será por medio de Procurador, que haberá de ser licenciado en Dereito, legalmente habilitado para actuar no Tribunal que coñeza do xuízo.


 
 
 
3. REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE PROCURADOR DOS TRIBUNAIS NO MINISTERIO DE XUSTIZA.
 
 
 

I.- Instancia dirixida ao Excmo. Sr. Ministro de Xustiza solicitando a expedición do Título de Procurador dos Tribunais e indicando o Colexio ao que desexa incorporarse e acompañando os seguintes documentos:
 
Desde o día 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o día 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais):
 
1.- Título de licenciado ou Grao en Dereito, expedido antes do día 31 de outubro de 2011.

2.- Documento da Universidade acreditando completar estudos de Dereito e de solicitar a expedición do título. 
 
 
Desde o día 1 de novembro de 2013:
 
Título profesional de Procurador dos Tribunais, obtido con arranxo ao *preceptuado na Lei 34/2006.

*     Certificación de antecedentes penais (1 orixinal). 
*     Certificación de partida de nacemento (1 orixinal). 
*     Certificación de Penais.
*     Fotocopia DNI. 
*     Instancia solicitando a expedición do título, indicando o Colexio no que   vai causar alta e Partido Xudicial no que vai exercer.

A instancia xunto cos documentos diríxese a:


Excmo. Sr. Ministro de Xustiza
Ministerio de Xustiza
Sección de Avogados Procuradores e asuntos varios
San *Bernardo 21, Despacho 111, 1ª *Pl.
28.015-MADRID


  
 
4. REQUISITOS PARA INCORPORARSE COMO EXERCENTE NO COLEXIO DE PROCURADORES DA CORUÑA.
 
 

 

I.- Instancia dirixida ao Excmo. Sr. Decano, solicitando a incorporación e acompañada dos seguintes documentos:
 
* Catro fotografas tamaño carné.
* Certificación de nacemento (orixinal). 
* Certificación do Rexistro Central de Penados e Rebeldes (orixinal).
* Fotocopia do Documento Nacional de Identidade. 
* Título de Licenciado en Dereito (orixina e fotocopia).

Desde o día 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o día 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais):
 
1.- Título de licenciado ou Grao en Dereito, expedido antes do día 31 de outubro de 2011.
2.- Documento da Universidade acreditando completar estudos de Dereito e de solicitar a expedición do título.
 
* Título de Procurador (orixinal e fotocopia).
 
Desde o día 1 de novembro de 2013:
 
Título profesional de Procurador dos Tribunais, obtido con arranxo ao preceptuado na Lei 34/2006 do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais.
 
* Declaración xurada ou solemne do interesado de non acharse incurso en ningunha das causas ou circunstancias a que se refire o artigo 18 dos  Estatutos do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña aprobados en Asemblea Xeral Ordinaria de data 16 de Decembro de 2004 e publicados en Diario Oficial de Galicia do 8 de Febreiro de 2005.
 
* Declaración xurada ou solemne do interesado de gardar segredo profesional e de cumprimento dos demais deberes profesionais e corporativos inherentes ao seu cargo.
 
* Resgardo acreditativo de satisfacer, na Tesourería do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña, a cota de ingreso establecida pola Asemblea Xeral.(351,00?).
 
* Xustificante de estar dado de alta na Mutualidad de Procuradores dos Tribunais de España, Mutualidad de Previsión Social a Curmá Fixa (www.mutuaprocuradores.es) ò, alternativamente, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, nos termos establecidos na Disposición Adicional 15ª da Lei 30/1995, do 8 de novembro, de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados, ou con calquera lexislación concordante.
 
* Acreditar o cumprimento das obrigacións fiscais previas á profesión (alta no IAE)
 
* Datos bancarios.


 
5. REQUISITOS PARA INCORPORARSE COMO NON EXERCENTE NO COLEXIO DE PROCURADORES DA CORUÑA.
 
 
 

Exclusivamente durante o período comprendido desde o día 31 de outubro de 2011 ata o día 31 de outubro de 2013, ambos inclusive, en virtude do disposto no apartado 3º da Disposición Transitoria Única da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o Acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais.
 
I.- Instancia dirixida ao Excmo. Sr. Decano, solicitando a incorporación e acompañada dos seguintes documentos:
 
* Catro fotografas tamaño carné.
* Certificación de nacemento (orixinal). 
* Certificación do Rexistro Central de Penados e Rebeldes (orixinal).
* Fotocopia do Documento Nacional de Identidade. 
* Título de Licenciado en Dereito (orixina e fotocopia).

Desde o día 31 de outubro de 2011, inclusive, e ata o día 31 de outubro de 2013 (período transitorio da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais):
 
1.- Título de licenciado ou Grao en Dereito, expedido antes do día 31 de outubro de 2011.

2.- Documento da Universidade acreditando completar estudos de Dereito e de solicitar a expedición do título.
 
* Título de Procurador (orixinal e fotocopia)
 
Desde o día 1 de novembro de 2013:
 
Título profesional de Procurador dos Tribunais, obtido con arranxo ao preceptuado na Lei 34/2006 do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais
 
* Declaración xurada ou solemne do interesado de non acharse incurso en ningunha das causas ou circunstancias a que se refire o artigo 18 dos Estatutos do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña aprobados en Asemblea Xeral Ordinaria de data 16 de Decembro de 2004 e publicados en Diario Oficial de Galicia do 8 de Febreiro de 2005. 
 
* Declaración xurada ou solemne do interesado de gardar segredo profesional e de cumprimento dos demais deberes profesionais e corporativos inherentes ao seu cargo.
 
* Resgardo acreditativo de satisfacer, na Tesourería do Ilustre Colexio de Procuradores da Coruña, a cota de ingreso establecida pola Xunta Xeral.(351,00)
 
* Datos bancarios para o pago da cota de non exercente.


  
6. DESCARGA DE MODELOS DE SOLICITUDES E INSTANCIAS.
 
 
 

  •  Instancia solicitud alta Colexio Procuradores A Coruña.

  • Declaración xurada.

  • Formulario solicitude título Procurador.

  • Instancia solicitude Título Procurador Ministerio de Xustiza 

 
 
 
 
 
 

CONTACTO

 

 

CALLE BOLIVIA Nº 6, 2º

CODIGO POSTAL 15004

A CORUÑA.

 

TLF:  +34 981 160 090

 

FAx:  +34 981 160 091

 

Movil: +34 606 292 821

 

HORARIO:Lunes a Viernes de 8:00-15:00

 

​Facebook

  • w-facebook

© 2014-2020  Ilustre Colegio de Procuradores de  A Coruña.